Daniel Defo

ROBINSONO KRUSO

Parto I

Mi naskiДќis en Jorko, Anglujo, je Marto 1, 1632, kiu estas la sesjarrego de la reДќo Karolo la Unua. Infano, mi sentadis grandan deziron por pasigi mian vivon sur la maro; kaj pliaДќante, la deziro plifortiДќis; Дќis fine, mi forlasis mian lernejon kaj hejmon, kaj piede, mi trovis mian vojon al Hull, kie mi baldaЕ­ trovis okupadon sur Еќipo.

Post kiam ni velveturis kelke da tagoj, okazis ventego, kaj kvinanokte la Еќipo enfendiДќis. Д€iuj al la pumpiloj rapidis. La Еќipon ni sentis Дќemi en Д‰iuj siaj tabuloj, kaj Дќian trabaДµon ektremi de la antaЕ­a Дќis la posta parto; kaj baldaЕ­ klariДќis ke ne estas ia espero por Дќi, kaj ke Д‰io, kion ni povas fari, estas savi niajn vivojn.

Unue, ni pafadis pafilegojn por venigi helpon, kaj post kelke da tempo, Еќipo kuЕќante ne malproksime, alsendis boaton por helpi nin. Sed la maro estis tro maltrankvila por Дќi restadi Еќipflanke; tial ni elДµetis Еќnuregon, kiun la boatanoj ekkaptis kaj firme fiksis, kaj tiamaniere ni Д‰iuj enboatiДќis.

Tamen, vaniДќis en tia maltrankvila maro, por peni albordiДќi la Еќipon, kiu alsendis la virojn; aЕ­ aluzi la remilojn de la boato, kaj ni ne povis ion fari, krom Дќin lasi peliДќi teron.

Duonhore, nia Еќipo trafis rifon kaj subakviДќis, kaj Дќin ni ne vidis plu. Tre malrapide, ni alproksimiДќis teron, kiun iafoje ni vidis, kiam ajn la boato leviДќis sur la supro de ia alta ondo; kaj tie ni vidis homojn, kurante amase, tien kaj reen, havante unu celon, savi nin.

Fine, Дќojege, ni surteriДќis, kie bonЕќance, ni renkontis amikojn, kiuj donis al ni helpon por reveturi al Hull; kaj se tiam, mi havus la bonan sencon por iri hejmon, estus pli bone por mi.

La viro, kies ŝipo subakviĝis, diris kun grava mieno: “Junulo, ne iru plu surmaron; tiu ne estas la vivmaniero por vi.” “Kial do, sinjoro, vi mem iros plu surmaron?” “Tiu estas alia afero. Mi estas elnutrita por la maro, sed vi ne estas; vi venis sur mian ŝipon por eltrovi, la staton de vivo surmara, kaj vi povas diveni tion, kio okazos al vi, se vi ne reiros hejmon. Dio ne benos vin, kaj eble vi kaŭzis tiun-ĉi tutan malbonon al ni.”

Mi ne parolis alian vorton al li, kiun vojon li iris, mi nek scias, nek deziris sciiДќi, Д‰ar mi estis ofendita pro tiu-Д‰i malДќentila parolado. Mi multe pensis; Д‰u iri hejmon, aЕ­ Д‰u iradi surmaron. Honto detenis min pri iri hejmon, kaj mi ne povis decidi la vivkuron, kiun mi estis ironta.

Kiel estis mia sorto travive, Д‰iam elekti la plej malbonon; tiel same mi nun faris. Mi havis oron en mia monujo, kaj bonan vestaДµon sur mia korpo, sed, surmaron mi ree iris.

Sed nun, mi havis pli malbonan ŝancon ol iam, ĉar, kiam ni estis tre malproksime enmaro, kelke da Turkoj en ŝipeto, plenĉase alproksimiĝis al ni. Ni levis tiom da veloj, kiom niaj velstangoj povis elporti, por ke ni forkuru de ili. Tamen, malgraŭ tio, ni vidis ke niaj malamikoj pli kaj pli alproksimiĝis, kaj certiĝis ke baldaŭ, ili atingos nian ŝipon.

Fine, ili atingis nin; sed ni direktis niajn pafilegojn sur ilin, kio kaŭzis portempe, ke ili deflanku sian vojon. Sed, ili daŭrigis pafadon sur ni tiel longe, kiel ili estis en pafspaco. Proksimiĝante la duan fojon, kelkaj viroj atingis la ferdekon de nia ŝipo, kaj ektranĉis la velojn, kaj ekfaris ĉiuspecajn difektaĵojn. Tial, post kiam dek el niaj ŝipanoj kuŝas mortitaj, kaj la plimulto el la ceteraj havas vundojn, ni kapitulacis.

La ĉefo de la Turkoj prenis min kiel sian rabaĵon, al haveno okupita de Maŭroj. Li ne agis al mi tiel malbone, kiel mi lin unue juĝis, sed li min laborigis kun la ceteraj de siaj sklavoj. Tio estis ŝanĝo en mia vivo, kiun mi neniam antaŭvidis. Ho ve! kiom mia koro malĝojis, pensante pri tiuj, kiujn mi lasis hejme, al kiuj mi ne montris tiom da komplezemo kiom diri “Adiaŭi” kiam mi iris surmaron, aŭ sciigi tion, kion mi intencas fari!

Tamen, Д‰io, kion mi travivis tiam, estas nur antaЕ­gusto de la penadoj kaj zorgoj, kiujn de tiam estis mia sorto suferi.

Unue, mi pensis, ke la Turko kunprenos min kun si, kiam li ree iros surmaron, kaj ke mi iel povos liberiДќi; sed la espero nelonge daЕ­ris, Д‰ar tiatempe li lasis min surtere por prizorgi liajn rikoltojn. Tiamaniere mi vivis du jarojn. Tamen, la Turko konante kaj vidante min plu, min pli kaj pli liberigis. Li unufoje aЕ­ dufoje Д‰iusemajne, veturis en sia boato por kapti iajn platfiЕќojn, kaj iafoje, li kunprenis min kaj knabon kun si, Д‰ar ni estas rapidaj Д‰e tia sporto, kaj tial li pli kaj pli Еќatis min.

Unu tagon, la Turko elsendis min, viron kaj knabon, boate, por kapti kelke da fiЕќoj. Surmare, okazas tia densa nebulo, ke dekduhore, ni ne povas vidi la teron, kvankam ni ne estas pli ol duonmejlon (800 metrojn) de la terbordo; kaj morgaЕ­tage, kiam la suno leviДќis, nia boato estas enmaro almenaЕ­ dek mejlojn (16 kilometrojn) de la terbordo. La vento vigle blovis, kaj ni Д‰iuj tre bezonis nutraДµon; sed fine per la helpo de remiloj kaj veloj ni sendanДќere reatingis la terbordon.

Kiam la Turko sciiĝis kiamaniere ni vojperdis, li diris, ke de nun, kiam li velveturos, li prenos boaton, kiu enhavos ĉion, kion ni bezonus, se ni longatempe estus detenataj surmare. Tial li farigis grandan kajuton en la longboato de sia ŝipo, kiel ankaŭ ĉambron por ni sklavoj. Unu tagon, li min sendis, por ke mi ordigu la boaton pro tio, ke li havas du amikojn, kiuj intencas veturi kun li por fiŝkapti. Sed kiam la tempo alvenis, ili ne veturas; tial li sendis min, viron kaj knabon — kies nomo estas Zuro — por kapti kelke da fiŝoj por la gastoj, kiuj estas vespermanĝontaj kun li.

Subite, eniris en mian kapon la ideo, ke nun estas bona okazo, boate forkuri kaj liberiДќi. Tial mi tuj prenis tiom da nutraДµo, kiom mi povas havigi, kaj mi diris al la viro, ke estus tro malrespekte, manДќante la panon metitan en la boaton por la Turko. Li diris, ke li pensas tiel same, tial li alportis sakon da rizo kaj kelke da ruskoj (kukoj).

Dum la viro estis surtere, mi provizis iom da vino, pecegon da vakso, segilon, hakilon, fosilon, iom da ŝnurego, kaj ĉiuspecajn objektojn, kiuj eble estos utilaj al ni. Mi sciis, kie troviĝas la vinkesto de la Turko, kaj mi ĝin metis surboaton dum la viro estas surtere. Per alia ruzo, mi havigis ĉion, kion mi bezonis. Mi diris al la knabo, “La pafiloj de la Turko estas en la boato, sed ne troviĝas ia pafaĵo. Ĉu vi pensas, ke vi povas havigi iom da ĝi? Vi scias kie ĝi estas konservata, kaj eble ni volos pafi birdon aŭ du.” Li do alportis kesto kaj saketon, kiuj enhavas ĉion, kion ni eble bezonas por la pafiloj. Tiujn-ĉi mi metis surboaton, kaj poste velveturis por fiŝkapti.

La vento blovis de la nordo, aŭ nordokcidento, tia vento estis malbona por mi; ĉar, se ĝi estus de la sudo, mi estus povinta velveturi al la terbordo de Hispanujo. Tamen, de kiu ajn loko la vento blovos, mi estis decidinta forkuri kaj lasi la ceterajn al ilia sorto. Mi do mallevis miajn hokfadenojn kvazaŭ fiŝkapti, sed mi zorgis, ke mi havu malbonan sukceson; kaj kiam la fiŝoj mordis, mi ilin ne eltiris, ĉar mi deziris, ke la Maŭro ilin ne vidu. Mi diris al li, “Tiu-ĉi loko estas nebona; ni ne kaptos fiŝojn tie-ĉi; ni devas iom antaŭen iri.” Nu, la Maŭro pensis, ke tion fari ne estos malbone. Li levis la velojn, kaj, ĉar la direktilo estis en miaj manoj, mi elsendis la boaton unu mejlon aŭ plu enmaron, kaj poste ĝin haltigis, kvazaŭ mi intencas fiŝkapti.

Nun, mi pripensis, tiu-Д‰i estas mia okazo liberiДќi; tial mi transdonis la direktilon al la knabo, kaj tiam ekprenis la MaЕ­ron Д‰irkaЕ­ la talio, kaj elДµetis lin el la boato.

Malsupren li falis! sed baldaЕ­ reaperis por ke, li povis naДќi kvazaЕ­ anaso. Li diris, ke li volonte irus Д‰irkaЕ­ la mondo kun mi, se mi enprenus lin.1 2 3 > >>

   
   
   
   
   

http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru
   
© читать онлайн,читать онлайн бесплатно

читать книги онлайн без регистрации фэнтези | читать книги онлайн без регистрации фэнтези | фантастика читать онлайн бесплатно | читать книги онлайн без регистрации фэнтези | рецепты с фото | рецепты с фото пошагово | фотошоп уроки для начинающих | фотошоп уроки бесплатно онлайн | официальные биржи криптовалют | курс доллара в банках на сегодня | курс евро в банках на сегодня | курс евро на сегодня | интернет магазин | купить в интернет магазине | снять квартиру в сочи | купить дом в сочи | снять квартиру в сочи | снять квартиру в сочи | автомастер с выездом сочи | автоэлектрик с выездом в сочи | грузоперевозки по России цены | перевозки автомобильным транспортом | заказать продвижение сайта | заказать продвижение сайта базы каталогов сайтов базы каталогов сайтов базы каталогов сайтов базы каталогов сайтов базы каталогов сайтов базы каталогов сайтов базы каталогов сайтов базы каталогов сайтов базы каталогов сайтов базы каталогов сайтов базы каталогов сайтов базы каталогов сайтов купить квартиру в москве | квартиры в москве | купить новостройку в москве от застройщика | купить новостройку в москве | купить квартиру в москве новостройка | купить квартиру в москве новостройка | квартиры в москве новостройки от застройщика | снять квартиру в москве | квартиры в москве снять на длительный срок | снять квартиру в москве недорого | купить квартиру в москве цены | купить квартиру в москве | квартиры в москве | купить новостройку в москве от застройщика | купить новостройку в москве | купить квартиру в москве новостройка | купить квартиру в москве новостройка | квартиры в москве новостройки от застройщика | снять квартиру в москве | квартиры в москве снять на длительный срок | снять квартиру в москве недорого | купить квартиру в москве цены | ремонт квартир в сочи | ремонт квартир в сочи | ремонт под ключ в сочи цены | ремонт под ключ в сочи цены | ремонт дома в сочи под ключ | ремонт дома в сочи под ключ |  | курсы seo продвижения и оптимизации сайта | курсы по продвижению сайтов | курсы по созданию и продвижению сайтов | курс по сео продвижению сайтов | курс seo оптимизация сайтов | продвижение сайта в гугл | продвижение сайта в гугл цена | продвижение сайта в топ яндекса | продвижение сайта в топ яндекса цена |

квартиры в сочи
квартиры в сочи цены
квартиры в сочи цена
купить квартиру в сочи
купить квартиру в сочи цены
купить квартиру в сочи цена
квартира в сочи
купить квартиру в сочи комнатную
адлер снять жилье недорого частный
жилье в сочи снять недорого хостел
купить апартаменты в жк барселона сочи
недвижимость купить двушку сочи
центр города купить квартиру адлер
купить квартиру для сдачи адлер
квартиры в сочи купить недорого вторичное
квартиры в дагомысе хозяин
жк кватро сочи дагомыс купить квартиру
дагомыс батумское шоссе купить квартиру
купить квартиру сочи готовую
снять жилье на длительный срок в сочи
купить новостройку в сочи
санторини сочи апартаменты купить
где в сочи недорого снять жилье
куплю дом в хосте с фото
купить квартиру в сочи с ремонтом
купить апартаменты актер гэлакси сочи
купить квартиру в хосте на авито
купить дом в дагомысе сочи недорого
купить однокомнатную квартиру в сочи макаренко
снять двухкомнатную квартиру в сочи недорого
купить однокомнатную двухкомнатную сочи
продажа квартир новостройках цены сочи
купить дом в дагомысе краснодарского
циан сочи снять квартиру на длительный срок
купить гараж в сочи недорого без посредников
купить квартиру сайт адлер
купить жилье на этапе котловане сочи
снять жилье в сочи мацеста недорого
новостройки в сочи от застройщика цены
купить 2 квартиру новостройке сочи
купить элитную квартиру адлер
снять квартиру в сочи недорого у моря
сочи снять жилье в сентябре недорого
дагомыс квартиры купить недорого без посредников
недвижимость в сочи купить частные дома
аренда дома в дагомысе
купить готовую квартиру адлер
купить двухкомнатную квартиру в хосте
продажа квартир в сочи
снять дачу в сочи на длительный срок
купить квартиру в районе сочи
купить дом в хосте краснодарского края
снят квартиру в сочи авито
снять жилье в сочи лоо недорого
снять жилье рядом с сочи недорого
частный сектор сочи снять недорого
снять студию в сочи на длительный срок
купить дом в дагомысе у моря
купить дом в сочи дагомыс
квартира дагомыс вторичка
снять жилье в сочи недорого район светлана
купить двушку недорого сочи
продажа строящейся квартиры в ипотеке сочи
купить земельный участок в голицыно сочи
купить квартиру в сочи центральный район мамайка
дом в дагомысе
купить новостройку в сочи от застройщика
купить дом в сочи мацеста
купить дом сочи лазаревское
купить готовую студию от застройщика сочи
квартира в дагомысе купить цены
каравелла португалии дагомыс купить квартиру
снять квартиру в сочи на дней
купить двушку в центре сочи
снять жилье с бассейном в сочи
купить двухкомнатную квартиру свежие объявления сочи
купить квартиру по переуступке адлер
купить дом в сочи от собственника
квартира в хосте купить цены
продажа строящегося жилья сочи
сочи снять койко место на длительный срок
купить квартиру сочи срочно
отдел продаж новостроек сочи
снять жилье в сочи недорого фабрициуса
сочи снять жилье посуточно у моря недорого
купить дом сочи адлер
купить жилье квартиру сириус недорого
армавирская дагомыс купить квартиру
продажа на этапе котлована новостроек сочи
квартиры в дагомысе недорого от хозяина
сочи снять квартиру длительно недорого
новостройки в строящихся домах купить квартиру сочи
купить квартиру площадь адлер
куплю 2х комнатную квартиру на авито сочи
недвижимость сочи купить дом недорого
купить квартиру в сочи без
снять на длительный срок сочи центр
купить гараж в сочи
купить квартиру сочи стройка
купить квартиру сочи вторичка
купить квартиру агентство недвижимости адлер
продажа квартир котлован сочи
снять жилье в центральном районе сочи недорого
дома купить сочи вторичка
купить однушку в строящемся доме сочи
адлер снять жилье у моря частный
купить элитный дом в сочи
купить студию эконом класса от застройщика сочи
дом клик купить 2х комнатную квартиру сочи
мацеста старая купить дом
купить строящуюся квартиру застройщик сочи
снять жилье посуточно в сочи
купить квартиру в сочи вторичное жилье недорого
купить студию в дагомысе
аэлита хоста гостевой дом купить билет
купить квартиру сочи строящуюся
квартира в сочи снять на длительный срок
купить квартиру в дагомысе вторичное жилье недорого
продажа в строящемся доме от застройщика сочи
дагомыс куплю квартиры авито
сочи частный сектор купить дом
купить квартиру в сочи недорого
купить квартиру жилье недорого адлер
купить жилье на стадии котловане сочи
квартиры в сочи новостройки цены
монтера резиденс сочи купить апартаменты
рэдиссон сочи купить апартаменты
купить квартиру микрорайон адлер
купить жилье на стадии котлована сочи
снять жилье в сочи август
купить дом в мацесте без посредников
купить студию на котловане от застройщика сочи
сочи недвижимость снять квартиру на длительный срок
дагомыс купить 1 квартиру вторичка
купить однокомнатную квартиру в дагомысе вторичное
квартиры в сочи купить недорого от собственника
продажа на этапе котлована сочи
купить квартиру на этапе строительства адлер
купить однокомнатную квартиру в хосте вторичное
домофонд сочи снять квартиру на длительный срок
купить апартаменты в сочи
продажа 1 комн квартиры новостройка сочи
купить квартиру в мацесте
купить 2х комн сочи циан
снять домик в сочи недорого
купить кв в котловане сочи
купить дом в красной поляне сочи
дом в районе сочи купить недорого
дешевые дома в дагомысе
сниму жилье в сочи без хозяина
снять жилье в имеретинке сочи недорого
купить квартиру сочи авито
авито квартиры в сочи снять недорого
домклик купить двухкомнатную квартиру сочи
купить квартиру сочи безопасно
купить дом в городе сочи
купить квартиру сочи площадь
купить квартиру студию на макаренко сочи
снять жилье в сочи в августе
новостройки сочи купить цены
купить квартиру без отделки от застройщика сочи
купить дом в сочи недалеко от моря
купить квартиру от застройщика сочи
сочи купить дом у моря недорого
купить дом с бассейном в сочи
продажа трехкомнатных квартир на авито сочи
купить квартиру сочи первичка
продажа квартир в строящихся домах сочи
купить дом хоста мацеста
купить квартиру на этапе котлована адлер
купить дом в сочи
снять жилье в районе сочи недорого
снять жилье в сочи недорого авито
купить дом в лазаревском районе сочи
квартира двухкомнатная купить цена сочи
купить 1 квартиру в дагомысе
домофонд купить квартиру адлер
новостройки в сочи от застройщика
купить двухкомнатную центр сочи
купить квартиру от застройщика в сочи
квартиры дагомыс купить вторичка без посредников
продажа 1 кв в новостройках сочи
купить квартиру в строящемся жилье сочи
солнечный дагомыс купить квартиру
купить малогабаритную двухкомнатную сочи
купить квартиру дом в сочи
купить дом в хосте курортный проспект
купить квартиру жилье недорого сириус
дагомыс купить квартиру вторичка от собственника
новостройки в сочи лазурный берег
купить дом в сочи вторичка
без посредников снять жилье недорого в сочи
купить земельный участок в районе сочи
снять квартиру в сочи от хозяев
сочи бытха снять квартиру на длительный срок
продажа новостроек от застройщика цены сочи
продажа домов в дагомысе
снять квартиру в сочи недорого без посредников
купить гараж в сочи недорого
каравелла португалии дагомыс снять квартиру посуточно
новостройка на уровне котлована купить сочи
купить квартиру сочи avito
купить дом в дагомысе краснодарского края
купить недорогой дом в сочи цены
купить квартиру студию новостройке застройщика сочи
хоста купить дом у моря недорого
мацеста купить квартиру недорого
купить квартиру сочи
снять номер в сочи недорого
купить 1 квартиру в хосте
снять квартиру в сочи без
недвижимость купить квартиру сириус сайты
снять жилье в сочи в сентябре
купить дом в сочи недорого авито
снять недорогое жилье в центральном сочи
продажа новостроек от застройщика сочи цена
купить квартиру в мацесте недорого вторичку
новостройки сочи от застройщика планировки и цены
купить земельный участок в сочи недорого
снять гостиницу в сочи недорого
купить дом в сочи без посредников
купить квартиру в дагомысе сочи
купить квартиру сочи недвижимость
сочи парк купить квартиру
купить квартиру в мацесте вторичное жилье недорого
снят квартира без посредников в сочи
купить дом в хосте
купить сайт от застройщика сочи
купить квартиру в хосте сочи
сочи купить земельный участок у моря
солнечный дом частный сектор в дагомысе
купить элитные апартаменты в сочи
купить квартиру в сочи новостройка
снять жилье в центральном сочи
продажа квартир на этапе котлована сочи
снять жилье в адлере частный сектор
сочи мацеста снять квартиру на длительный срок
купить 2 х комнатную новостройке сочи
купить квартиру в дагомысе от собственника
дагомыс снять квартиру у моря
снять недорогое жилье в сочи возле аэропорта
купить гараж с пропиской в сочи
квартиры в дагомысе купить недорого вторичка
снять жилье на сутки в сочи недорого
купить 3 комнатную квартиру в хосте
куплю дом в дагомысе без посредников
снять гостевой дом в дагомысе
купить земельный участок в красной поляне сочи
купить дом недалеко от сочи
камелия сочи апартаменты купить
купить квартиру в сочи жилье недорого
купить квартиру сочи улучшенной
дагомыс сочи купить квартиру вторичка
купить квартиру рассрочка адлер
снять кв в сочи на длительный срок
купить апартаменты в сочи имеретинский
авито сочи снять на длительный срок
земельный участок сочи купить без посредников
купить 2х комн кварт сочи
новостройки сочи от застройщика
купить дом в дагомысе недорого
снять квартиру на в дагомыс на длительный
снять жилье в сочи ул
купить квартиру рынке адлер
квартиры в мацесте купить вторичное
купить квартиру в мацесте сочи
купить апартаменты в сочи адлер
купить квартиру в жк аллея парк дагомыс
жилье в сочи снять недорого
купить апартаменты имеретинский морской квартал сочи
куплю квартиру на авито свежие адлер
купить земельный участок сочи якорная щель
купить квартиру на стадии котлована адлер
купить квартиру в сочи вторичное
сочи цены на жилье
цены на квартиры в сочи
цены на недвижимость в сочи
снять квартиру в сочи собственник
купить квартиру сочи маленькую
купить однушку на стадии котловане сочи
недвижимость купить квартиру адлер
купить квартиру в строящемся доме цена сочи
купить дом на берегу сочи
новостройки сочи адлер
купить квартиру в строящемся доме сочи цена
снять квартиру на длительный срок в дагомысе
купить новостройки 2 комнатную сочи
купить дом в хосте недорого
дома в дагомысе цены
купить квартиру в жк каравелла португалии дагомыс
продажа на этапе котлована квартир сочи
продажа строящихся квартир сочи
снять домик в сочи у моря недорого
квартира в сочи новостройка от застройщика
снять жилье в сочи у моря посуточно
снять квартиру в сочи без посредников
сочи квартиры купить с видом
сочи снять дом на длительный срок
квартиры в дагомысе купить от застройщика
купить вторичка без посредников
купить дом в дагомысе недорого без посредников
купил апартаменты в сочи отзывы
снять жилье в сочи адлер недорого
снять жилье в сочи посуточно частный сектор
куплю жилье двухкомнатную сочи
купить дом в дагомысе на авито
купить квартиру дорого адлер
купить квартиру в сочи от собственника
купить квартиру в дагомысе
купить квартиру в сочи недорого от собственника